<< Vissza
Álláspályázat - intézményvezető Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és tartalékos gazdálkodása. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval. Az intézményvezető megbízás magába foglalja az óvodavezetői és bölcsődevezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és a vezetői pótlékok meghatározásáról szóló 2/2018. (II.14.) TT határozata szerinti rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-    főiskola, óvodapedagógus vagy személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működéséről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I/2. C pontjában bölcsődevezetőre előírt képesítés,

-    pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-    legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

-    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    fényképes szakmai önéletrajz,

-    iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,

-    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt,

-    szakmai gyakorlatról hiteles igazolás

-    az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

-    nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról,

-    nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat tárgyalását.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pénzváltó István elnök nyújt, a 76/343-013-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-    postai úton, a pályázónak a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:LPH/1402 /2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető

-    személyesen: Kiss Anita polgármester, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás dönt. A Társulás fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.

 

A pályázat kiírásának további közzétételének helye, ideje:

-    KIH közigazgatási állásportál

-    Lakitelek Önkormányzatának honlapja

-    Nyárlőrinc Önkormányzatának honlapja

-    Tiszaug Önkormányzatának honlapja

Felhasználó név Jelszó Elfelejtett jelszó    Regisztráció


Eddigi hozzászólások